Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
Espanja LKV – Orange Partners
Calle Rueda, 03185 Torrevieja
Alicante, Spain

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jarkko Hietala
Calle Rueda, 03185 Torrevieja
Alicante, Spain
jarkko.hietala@orangepartners.fi
+358 40 5876633

3. Rekisterin nimi
Espanja LKV – Orange Partners verkkosivuston yhteydenottojen käyttörekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja tallennetaan jotta tuleviin viesteihin voidaan vastata ja niiden lähettäjiin pitää yhteyttä. Viestejä voi lähettää myös anonyymisti. Rekisterin tietoja voidaan käyttäjän hyväksymänä käyttää myös sähköpostimarkkinointiin.

5. Rekisterin tietoseloste
Käyttäjä voi ilmoittaa seuraavia henkilötietojaan:
Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Muut vapaamuotoiset tiedot

Lisäksi tallennamme viestien lähettämisen ajankohdan (päivämäärä ja kellonaika).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan vain suoraan käyttäjiltä itseltään verkkolomakkeiden tai sähköpostin kautta.

7. Säännonmukaiset luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa Espanja LKV – Orange Partners sisällä, sekä Espanja LKV – Orange Partners alihankkijoiden kanssa.

8. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle

Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

12. Evästeet
Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla.

13. Sivuston käytön tilastointi
Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin.